Kinderraad

Katholieke Jenaplanschool de Phoenix vindt het belangrijk haar kinderen actief te betrekken bij de school. Een onderdeel van burgerschap is dat kinderen actief leren meedoen en meepraten in de school. Op deze manier worden zij nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld vorm te geven aan hun eigen onderwijssituatie.
De kinderraad bestaat uit groepsvertegenwoordigers van de midden- en bovenbouwgroepen die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die op de Phoenix kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de kinderen op school. De kinderraad wordt voorgezeten door meester John.

Visie
 

Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt en dat er met deze ideeën, waar mogelijk, iets gedaan wordt. De kinderraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.

Doelen

Katholieke Jenaplanschool de Phoenix beoogt met het hebben van een kinderraad een aantal doelen te weten:
○ Kinderen leren een eigen mening te vormen.
○ Kinderen leren ideeën en meningen te beargumenteren en te verwoorden.
○ Kinderen leren d.m.v. discussiëren een oplossing te vinden waar een meerderheid het er mee eens is.
○ Kinderen leren actief te luisteren.
○ Kinderen leren overleggen en samen te werken.
○ Kinderen leren elkaars mening te respecteren.
○ Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen.
○ Kinderen leren zichzelf te presenteren.
○ Kinderen krijgen op een speelse wijze inzicht op de werking van een democratie.
○ Kinderen leren om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).
○ Kinderen worden gemotiveerd voor school en leren.

Verantwoording
Door kinderen als gesprekspartners serieus te nemen zal hun plezier en motivatie voor school en leren toenemen. Ze leren zelf verantwoordelijk te zijn om van de school een fijne leer-, speel-, en werkplek te maken. Dit doen zij door samen na te denken over activiteiten cq. veranderingen, zich daar een mening over te vormen, deze te beargumenteren en op een heldere manier te verwoorden. Deze vaardigheden kunnen de kinderen in hun latere studie en/of baan goed gebruiken.
Naast deze vaardigheden willen wij de kinderen leren om op een goede manier te overleggen en samen te werken, aangezien dit belangrijke sociale vaardigheden zijn die ze in hun verdere leven vaak nodig zullen hebben. Om dit te kunnen bereiken moeten de kinderen leren naar elkaar te
luisteren. Ze leren dat ze het niet met elkaar eens hoeven te zijn, maar wel elkaars mening moeten respecteren en ze leren door overleg tot overeenstemming te komen.
Door de kinderen kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan de leerlingenraad krijgen ze op een speelse wijze inzicht in de werking van een democratie. Ze ervaren hoe het is om op een groepsvertegenwoordiger van eigen keuze, te mogen stemmen.
Groepsvertegenwoordigers leren om de mening van een groep te vertegenwoordigen en ervaren dat het niet altijd een gemakkelijke opgave is om tot overeenstemming te komen wanneer er meerdere ‘partijen’ aan een tafel zitten. Op die manier zullen ze uit eigen ervaring beter begrijpen hoe ons politiek systeem in elkaar zit en werkt. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om deel te nemen aan onze maatschappij.

Invulling en uitvoering
Aan het begin van het schooljaar wordt er in de midden- en bovenbouwgroepen uitleg gegeven over de kinderraad. Kinderen uit de desbetreffende groepen kunnen zich kandidaat stellen als groepsvertegenwoordiger. Deze kandidaten promoten zichzelf d.m.v. het voeren van een mini campagne, waarin zij in ieder geval kunnen motiveren en verwoorden waarom zij de meest geschikte kandidaat zijn om tot groepsvertegenwoordiger te worden verkozen. Aan het einde van deze mini campagne mogen de kinderen uit de groep anoniem stemmen op hun favoriete kandidaat d.m.v. verkiezingen. Uit elke midden- en bovenbouwgroep komen twee groepsvertegenwoordigers. De ideeën die de kinderen hebben, worden ingediend bij hun groepsvertegenwoordiger(s). Deze maakt samen met de stamgroepleid(st)er van de groep een afspraak om alle ideeën te bespreken. De ideeën die de kinderen uit onderbouw hebben worden ingeleverd bij de stamgroepleid(st)er van hun groep. Deze bespreekt de ideeën met de kinderen van de klas. De ideeën die een meerderheid van stemmen hebben, worden ingeleverd bij de groepsvertegenwoordiger(s) van de bovenbouwgroep (aanspreekpunt leerlingenraad). Deze maakt samen met meester John een vergaderagenda. De gekozen klassenvertegenwoordigers komen vier keer per jaar bij elkaar tijdens een kinderraadsvergadering. Deze vergadering wordt voorgezeten door de directeur.
In een kinderraadsvergadering worden de ideeën die de kinderen hebben aangedragen d.m.v. een agenda ingebracht. De ideeën worden besproken en er worden standpunten ingenomen. Deze standpunten worden door de directeur meegenomen in teamvergaderingen. Daar worden de uiteindelijke beslissingen genomen. Deze beslissingen worden door de voorzitter teruggekoppeld naar de groepsvertegenwoordigers in de volgende kinderraadsvergadering of, indien nodig, eerder. De groepsvertegenwoordigers koppelen dit weer terug naar hun groep, waarbij de groepsvertegenwoordiger van de bovenbouwgroep ook een terugkoppeling maakt naar onderbouwgroepen. Verder zal er een kort verslag van de kinderraadsvergadering terug te vinden zijn op de website van de school.
De groepsvertegenwoordigers worden, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk betrokken bij en/of verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actiepunten die voortgekomen zijn uit de kinderraadsvergadering.

Evaluatie
Aan het einde van het jaar worden de kinderraadsvergaderingen geëvalueerd door de groepsvertegenwoordigers en de directeur. In de midden- en bovenbouw wordt er een enquête gehouden over de werking en het belang van de kinderraad. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de eindevaluatie. Tijdens een teamvergadering wordt er geëvalueerd met de stamgroepleid(st)ers. Daar waar nodig worden wijzigingen aangebracht in de opzet en uitvoering van de kinderraad.


Hieronder de actiepuntenlijst van de kinderraad:

Actiepuntenlijst vergadering 15-1-2018
Actiepuntenlijst vergadering 19-2-2018