De Phoenix is een Jenaplanschool

Wij zien onze school als een leer- en leefgemeenschap, waarbij kinderen, teamleden en ouders samen werken en met en van elkaar leren. Daarbinnen vormt de stamgroep de kern. De stamgroep is in de praktijk het grootste verschil met de leerstof-jaarklassenschool.


Jenaplankernkwaliteiten 

In 2008 heeft de Nederlandse Jenaplan Vereniging een denktank geformeerd die opdracht heeft gekregen om op zoek te gaan naar de essenties van het Jenaplanconcept in de huidige tijd: Wat onderscheidt Jenaplanscholen van andere (vernieuwings) scholen? lees meer

Hoe ziet het Jenaplanonderwijs er op onze school uit?

Op de Phoenix vormen de groepen 0 (instroom), 1 en 2 de onderbouw, de groepen 3, 4 en 5 de middenbouw en de groepen 6, 7 en 8 de bovenbouw. De onder- en middenbouw bestaan vanaf schooljaar 2019-2020 uit drie stamgroepen. De bovenbouw bestaat uit twee stamgroepen.

Het systeem van de drie-jarige stamgroepen is een bewuste keuze. In een stamgroep is de spreiding van het ontwikkelingsniveau onder kinderen groot. Hierdoor wordt het leren aan en van elkaar bevorderd, is de rivaliteit kleiner en wordt de samenwerking gestimuleerd. Daarnaast is de stamgroep van grote waarde voor de sociale ontwikkeling. Kinderen zijn achtereenvolgens “jongste”, “middelste” en “oudste” waardoor hun rol binnen de groep niet vastligt. Een ander groot voordeel is dat de stamgroepleid(st)er en kinderen een aantal opeenvolgende jaren samenwerken. Hierdoor is de continuïteit in begeleiding en zorg gewaarborgd. De instructies worden op jaargroepniveau gegeven, dat betekent gerichte instructie in een kleine groep. De kinderen die geen instructie krijgen zijn zelfstandig aan het werk met hun taken.

We werken volgens een ritmisch weekplan: gesprek, werk, spel en viering worden afgewisseld. Deze vier basisactiviteiten die Peter Petersen (pedagoog rond 1900 en grondlegger van het Jenaplanonderwijs) onderscheidde, zijn sociale grondvormen. De afwisseling tussen spanning en ontspanning, de vaste herkenbare punten in de week zorgen ervoor dat de concentratie bevorderd wordt en doet recht aan de behoefte van kinderen aan duidelijke structuren.

Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs op een Jenaplanschool: cultuur, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden als een geheel aangeboden. Wij werken thematisch per bouw en gebruiken hiervoor de methode: Da Vinci. Klik hier voor meer informatie over deze methode.

De lokalen zijn ingericht als een schoolwoonkamer met daarbij veel hoeken zoals: themahoeken, ontdekhoeken, speelleerhoeken.
Er is een vaste kring in het lokaal voor o.a. instructie, dagopening, boekenkring, leerkring, nieuwskringkring, gedichtenkring, etc. 

Wij beginnen de week met een weekopening en sluiten de meeste weken af met een weeksluiting. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Kijk voor de komende vieringen en recente aanvangstijden in onze kalender